Search*

Uudised

Üldkoosoleku kokkuvõte
13/06/2012 20:43 Added by*: Kristiine Vahtramäe;
I. Muudeti liidu põhikirja
 
1. Lisati ELVL liikmestaatuse tingimustesse liikmemaksu tasumise nõue. Isikud, kes kahel järjestikkusel aastal pole tasunud liikmemaksu muutuvad ELVL toetajaliikmeteks, kellel on täisliikmetega peaaegu kõik samad õigused välja arvatud üldkoosolekul hääleõigusega osalemine ning kandideerimine Liidu juhtorganitesse. Liikmemaksu ülempiiriks kehtestas ELVL üldkoosolek 2013-2014 aastateks maksimaalselt 12 eurot aastas (1 euro kuus).
 
2. Tehti muudatused tehakse üldkoosoleku kokku kutsumisest teavitamise kohta – loobutakse lihtkirjast (sest väga paljud kirjad tulid saatjale lihtsalt adressaadi puudumise tõttu tagasi) ning lisaks liikmetele ja toetajaliikmetele saadetavale e-kirjale, avaldatakse koosoleku teade liidu kodulehel www.laps.ee ning ühes üleriigiliselt ilmuvas lehes teadete rubriigis.
 
3. Kaotati põhikirjast ära „peasekretäri“ mõiste, kuna selleks puudub vajadus. Rahaliste vahendite olemasolu korral on juhatusel volitused palgata „tegevjuht“ ning määrata töölepingus tema õigused, kohustused ja vastutus.
 
4. Muudeti ELVL eestseisuse moodustamise korda. Enam ei valita eestseisust üldkoosolekul, vaid eestseisuse moodustab juhatus erinevate valdkondade ekspertidest, kes on andnud oma nõusoleku aidata kaasa ELVL eesmärkide saavutamisele, eestseisuse liige ei pea olema ELVL liige.
 
II Pikendati senise juhatuse: Enn Kirsman (juhatuse esimees), Aivar Haller ja Valdek Rohtma volitusi järgmiseks neljaks aastaks.
 
Juhatuse tegevuse põhisuunad järgmiseks kaheks aastaks on:
1. Hoolekogude (üldhariduskoolid ja lasteaiad) võimupiiride radikaalne avardamine. Peame seda üheks tähtsaimaks eelduseks, et Eestis saaks välja kujuneda sisuline osalusdemokraatia ning tekiks parteipoliitika ülene hariduselu ja seda kõikjal – nii linnas kui maal. Seepärast algatame eelnõud nii Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse kui ka teiste asjassepuutuvate seaduste muutmiseks. Üksiti jätkame traditsioonilist hoolekogude koolitamist
 
2. Tõhusam koostöö Õpilasomavalitsuste Liiduga, et märkimisväärselt suurendada õpilaste valmisolekut ja aktiivsust hoolekogude töös osalemiseks. Samuti teeme senisest veelgi tihedamat koostööd ka teiste haridusvaldkonnas tegutsevate liitudega – Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Õpetajate Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit jt selleks, et hoida üleval haridusvaldkonna diskussiooni ning koos valmistada ette pinnast soovitud haridusuuenduste ellu kutsumiseks.
 
3. Sotsiaalse partnerluse lepingu sõlmimine Sotsiaalministeeriumiga, eesmärgiga luua abiprogrammid kolmele konkreetsele sihtgrupile: isata kasvanud poisid, isata kasvanud isad ning kolmandaks emad, kes  on sunnitud toimima ka isa rollis. Samuti soovime Sotsiaalministeeriumiga koostöös välja töötada ja käivitada asendusisade programmi. Sotsiaalpartnerluse lepingu uuendamine Haridus- ja teadusministeeriumiga senise tegevuse – hoolekogude ja lastevanemate koolitamise jätkumise eesmärgil. Kuna HTM on käivitanud haridusreformi sildi all sisuliselt üleriigilise koolivõrgu korrastamise, soovime rakendada oma kogemust kohalike hariduskogukondade ning koolipidajate vaheliste koolivõrgu kokku tõmbamise käigus tekkida võivate konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks eesmärgiga luua potent-siaalselt suletavate koolides õppivatele lastele võimalikult soodne arengukeskkond.
 
4. Rosma kogupere konverentside traditsiooni jätkamine ja avardamine. Plaanime aastatel 2012 ja 2013 sarnaste sündmuste ellukutsumist ka teistes maakondades üle terve Eesti, kokku vähemalt üheksas kohas. Paralleelselt perekonverentsidega käivitame koostöös Eesti Lastekaitse Liiduga haridusuuringu ning viime läbi haridusuuringu, et tegelikkuses selgitada välja Eesti koolides valitsev olukord ning teha teaduspõhiseid ettepanekuid olukorra parendamiseks. Koos konverentsidega plaanime läbi viia ka teavituskampaaniad, mille käigus soovime avalikkuse tähelepanu juhtida kitsaskohtadele (üld)haridussüsteemis ning pakkuda avalikkusele arutamiseks võimalikke lahendusi.
 
5. Senisest jõulisemalt tegutseda ELVL põhikirjalise eesmärgi „väärtustada Eesti ühiskonnas lapsi, laste kasvatamist ja lapsevanemaid“ ellu viimisel. Viimase rahvaloenduse tulemused näitasid, et kõige rohkem on Eestis vähenenud just 10-15-aastaste laste arv – seega tuleb viia poliitikuteni arusaam, et valimiste eel (ja ka peale valimisi) tuleb tähtsustada lisaks pensionäridele ka lapsi ja lastega peresid. Taotleme, et enne seaduste ja teiste õigusaktide (ka kohalikul tasandil) vastu võtmist tehakse neile analüüs, mis selgitab nende mõju laste ja lastega perede heaolule. Soovime saavutada olukorra, kus lastevanemate häälel, ka häälel, mille eest poliitikud valimiste eel võitlevad, on pensionäridega võrreldav või neid isegi ületav kaal. Ainult lastega peredele elamisväärse keskkonna loomine tagab eesti rahva ja riigi kestma jäämise.I. Muudeti liidu põhikirja
 
1. Lisati ELVL liikmestaatuse tingimustesse liikmemaksu tasumise nõue. Isikud, kes kahel järjestikkusel aastal pole tasunud liikmemaksu muutuvad ELVL toetajaliikmeteks, kellel on täisliikmetega peaaegu kõik samad õigused välja arvatud üldkoosolekul hääleõigusega osalemine ning kandideerimine Liidu juhtorganitesse. Liikmemaksu ülempiiriks kehtestas ELVL üldkoosolek 2013-2014 aastateks maksimaalselt 12 eurot aastas (1 euro kuus).
 
2. Tehti muudatused tehakse üldkoosoleku kokku kutsumisest teavitamise kohta – loobutakse lihtkirjast (sest väga paljud kirjad tulid saatjale lihtsalt adressaadi puudumise tõttu tagasi) ning lisaks liikmetele ja toetajaliikmetele saadetavale e-kirjale, avaldatakse koosoleku teade liidu kodulehel www.laps.ee ning ühes üleriigiliselt ilmuvas lehes teadete rubriigis.
 
3. Kaotati põhikirjast ära „peasekretäri“ mõiste, kuna selleks puudub vajadus. Rahaliste vahendite olemasolu korral on juhatusel volitused palgata „tegevjuht“ ning määrata töölepingus tema õigused, kohustused ja vastutus.
 
4. Muudeti ELVL eestseisuse moodustamise korda. Enam ei valita eestseisust üldkoosolekul, vaid eestseisuse moodustab juhatus erinevate valdkondade ekspertidest, kes on andnud oma nõusoleku aidata kaasa ELVL eesmärkide saavutamisele, eestseisuse liige ei pea olema ELVL liige.
 
II Pikendati senise juhatuse: Enn Kirsman (juhatuse esimees), Aivar Haller ja Valdek Rohtma volitusi järgmiseks neljaks aastaks.
 
Juhatuse tegevuse põhisuunad järgmiseks kaheks aastaks on:
1. Hoolekogude (üldhariduskoolid ja lasteaiad) võimupiiride radikaalne avardamine. Peame seda üheks tähtsaimaks eelduseks, et Eestis saaks välja kujuneda sisuline osalusdemokraatia ning tekiks parteipoliitika ülene hariduselu ja seda kõikjal – nii linnas kui maal. Seepärast algatame eelnõud nii Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse kui ka teiste asjassepuutuvate seaduste muutmiseks. Üksiti jätkame traditsioonilist hoolekogude koolitamist
 
2. Tõhusam koostöö Õpilasomavalitsuste Liiduga, et märkimisväärselt suurendada õpilaste valmisolekut ja aktiivsust hoolekogude töös osalemiseks. Samuti teeme senisest veelgi tihedamat koostööd ka teiste haridusvaldkonnas tegutsevate liitudega – Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Õpetajate Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit jt selleks, et hoida üleval haridusvaldkonna diskussiooni ning koos valmistada ette pinnast soovitud haridusuuenduste ellu kutsumiseks.
 
3. Sotsiaalse partnerluse lepingu sõlmimine Sotsiaalministeeriumiga, eesmärgiga luua abiprogrammid kolmele konkreetsele sihtgrupile: isata kasvanud poisid, isata kasvanud isad ning kolmandaks emad, kes  on sunnitud toimima ka isa rollis. Samuti soovime Sotsiaalministeeriumiga koostöös välja töötada ja käivitada asendusisade programmi. Sotsiaalpartnerluse lepingu uuendamine Haridus- ja teadusministeeriumiga senise tegevuse – hoolekogude ja lastevanemate koolitamise jätkumise eesmärgil. Kuna HTM on käivitanud haridusreformi sildi all sisuliselt üleriigilise koolivõrgu korrastamise, soovime rakendada oma kogemust kohalike hariduskogukondade ning koolipidajate vaheliste koolivõrgu kokku tõmbamise käigus tekkida võivate konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks eesmärgiga luua potent-siaalselt suletavate koolides õppivatele lastele võimalikult soodne arengukeskkond.
 
4. Rosma kogupere konverentside traditsiooni jätkamine ja avardamine. Plaanime aastatel 2012 ja 2013 sarnaste sündmuste ellukutsumist ka teistes maakondades üle terve Eesti, kokku vähemalt üheksas kohas. Paralleelselt perekonverentsidega käivitame koostöös Eesti Lastekaitse Liiduga haridusuuringu ning viime läbi haridusuuringu, et tegelikkuses selgitada välja Eesti koolides valitsev olukord ning teha teaduspõhiseid ettepanekuid olukorra parendamiseks. Koos konverentsidega plaanime läbi viia ka teavituskampaaniad, mille käigus soovime avalikkuse tähelepanu juhtida kitsaskohtadele (üld)haridussüsteemis ning pakkuda avalikkusele arutamiseks võimalikke lahendusi.
 
5. Senisest jõulisemalt tegutseda ELVL põhikirjalise eesmärgi „väärtustada Eesti ühiskonnas lapsi, laste kasvatamist ja lapsevanemaid“ ellu viimisel. Viimase rahvaloenduse tulemused näitasid, et kõige rohkem on Eestis vähenenud just 10-15-aastaste laste arv – seega tuleb viia poliitikuteni arusaam, et valimiste eel (ja ka peale valimisi) tuleb tähtsustada lisaks pensionäridele ka lapsi ja lastega peresid. Taotleme, et enne seaduste ja teiste õigusaktide (ka kohalikul tasandil) vastu võtmist tehakse neile analüüs, mis selgitab nende mõju laste ja lastega perede heaolule. Soovime saavutada olukorra, kus lastevanemate häälel, ka häälel, mille eest poliitikud valimiste eel võitlevad, on pensionäridega võrreldav või neid isegi ületav kaal. Ainult lastega peredele elamisväärse keskkonna loomine tagab eesti rahva ja riigi kestma jäämise.I. Muudeti liidu põhikirja

1. Lisati ELVL liikmestaatuse tingimustesse liikmemaksu tasumise nõue. Isikud, kes kahel järjestikkusel aastal pole tasunud liikmemaksu muutuvad ELVL toetajaliikmeteks, kellel on täisliikmetega peaaegu kõik samad õigused välja arvatud üldkoosolekul hääleõigusega osalemine ning kandideerimine Liidu juhtorganitesse. Liikmemaksu ülempiiriks kehtestas ELVL üldkoosolek 2013-2014 aastateks maksimaalselt 12 eurot aastas (1 euro kuus).

2. Tehti muudatused tehakse üldkoosoleku kokku kutsumisest teavitamise kohta – loobutakse lihtkirjast (sest väga paljud kirjad tulid saatjale lihtsalt adressaadi puudumise tõttu tagasi) ning lisaks liikmetele ja toetajaliikmetele saadetavale e-kirjale, avaldatakse koosoleku teade liidu kodulehel www.laps.ee ning ühes üleriigiliselt ilmuvas lehes teadete rubriigis.

3. Kaotati põhikirjast ära „peasekretäri“ mõiste, kuna selleks puudub vajadus. Rahaliste vahendite olemasolu korral on juhatusel volitused palgata „tegevjuht“ ning määrata töölepingus tema õigused, kohustused ja vastutus.

4. Muudeti ELVL eestseisuse moodustamise korda. Enam ei valita eestseisust üldkoosolekul, vaid eestseisuse moodustab juhatus erinevate valdkondade ekspertidest, kes on andnud oma nõusoleku aidata kaasa ELVL eesmärkide saavutamisele, eestseisuse liige ei pea olema ELVL liige.

II Pikendati senise juhatuse: Enn Kirsman (juhatuse esimees), Aivar Haller ja Valdek Rohtma volitusi järgmiseks neljaks aastaks.

Juhatuse tegevuse põhisuunad järgmiseks kaheks aastaks on:
1. Hoolekogude (üldhariduskoolid ja lasteaiad) võimupiiride radikaalne avardamine. Peame seda üheks tähtsaimaks eelduseks, et Eestis saaks välja kujuneda sisuline osalusdemokraatia ning tekiks parteipoliitika ülene hariduselu ja seda kõikjal – nii linnas kui maal. Seepärast algatame eelnõud nii Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse kui ka teiste asjassepuutuvate seaduste muutmiseks. Üksiti jätkame traditsioonilist hoolekogude koolitamist

2. Tõhusam koostöö Õpilasomavalitsuste Liiduga, et märkimisväärselt suurendada õpilaste valmisolekut ja aktiivsust hoolekogude töös osalemiseks. Samuti teeme senisest veelgi tihedamat koostööd ka teiste haridusvaldkonnas tegutsevate liitudega – Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Õpetajate Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit jt selleks, et hoida üleval haridusvaldkonna diskussiooni ning koos valmistada ette pinnast soovitud haridusuuenduste ellu kutsumiseks.

3. Sotsiaalse partnerluse lepingu sõlmimine Sotsiaalministeeriumiga, eesmärgiga luua abiprogrammid kolmele konkreetsele sihtgrupile: isata kasvanud poisid, isata kasvanud isad ning kolmandaks emad, kes  on sunnitud toimima ka isa rollis. Samuti soovime Sotsiaalministeeriumiga koostöös välja töötada ja käivitada asendusisade programmi. Sotsiaalpartnerluse lepingu uuendamine Haridus- ja teadusministeeriumiga senise tegevuse – hoolekogude ja lastevanemate koolitamise jätkumise eesmärgil. Kuna HTM on käivitanud haridusreformi sildi all sisuliselt üleriigilise koolivõrgu korrastamise, soovime rakendada oma kogemust kohalike hariduskogukondade ning koolipidajate vaheliste koolivõrgu kokku tõmbamise käigus tekkida võivate konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks eesmärgiga luua potent-siaalselt suletavate koolides õppivatele lastele võimalikult soodne arengukeskkond.

4. Rosma kogupere konverentside traditsiooni jätkamine ja avardamine. Plaanime aastatel 2012 ja 2013 sarnaste sündmuste ellukutsumist ka teistes maakondades üle terve Eesti, kokku vähemalt üheksas kohas. Paralleelselt perekonverentsidega käivitame koostöös Eesti Lastekaitse Liiduga haridusuuringu ning viime läbi haridusuuringu, et tegelikkuses selgitada välja Eesti koolides valitsev olukord ning teha teaduspõhiseid ettepanekuid olukorra parendamiseks. Koos konverentsidega plaanime läbi viia ka teavituskampaaniad, mille käigus soovime avalikkuse tähelepanu juhtida kitsaskohtadele (üld)haridussüsteemis ning pakkuda avalikkusele arutamiseks võimalikke lahendusi.

5. Senisest jõulisemalt tegutseda ELVL põhikirjalise eesmärgi „väärtustada Eesti ühiskonnas lapsi, laste kasvatamist ja lapsevanemaid“ ellu viimisel. Viimase rahvaloenduse tulemused näitasid, et kõige rohkem on Eestis vähenenud just 10-15-aastaste laste arv – seega tuleb viia poliitikuteni arusaam, et valimiste eel (ja ka peale valimisi) tuleb tähtsustada lisaks pensionäridele ka lapsi ja lastega peresid. Taotleme, et enne seaduste ja teiste õigusaktide (ka kohalikul tasandil) vastu võtmist tehakse neile analüüs, mis selgitab nende mõju laste ja lastega perede heaolule. Soovime saavutada olukorra, kus lastevanemate häälel, ka häälel, mille eest poliitikud valimiste eel võitlevad, on pensionäridega võrreldav või neid isegi ületav kaal. Ainult lastega peredele elamisväärse keskkonna loomine tagab eesti rahva ja riigi kestma jäämise.

Comments* (0):
Add comment*:
Author*: 
:
Human control - type the code shown*:
  Uuenda*
 

Save*

Eesti Русский
 Arvamus (5)Uudiste arhiiv
 Lood elust enesest (4)Uudiste arhiiv
 Toidulaud ja... (5)Uudiste arhiiv
 Uudised (5)Uudiste arhiiv
Sisestused puuduvad
 
     
  
Elitec