KOOLITUSED

ELVL koolitusjuht on Kristiine Vahtramäe
E-kiri: kristiine.vahtramae@gmail.com
Tel: 56 906 778
skype: kristi.vahtramae


Hoolekogude koolitused

Sihtgrupp: üldhariduskoolide, lasteaedade ja huvialakoolide hoolekogude liikmed

Hoolekogu koosneb väga erineva teadmiste, oskuste ja kogemusega inimestest, kes peavad tegema koostööd õppeasutuse arendamiseks. Täna on väga paljud hoolekogud väga passiivsed – puuduvad koolielu arendamises kaasa rääkimiseks vajalikud teadmised, oskused ning sageli ka julgus. Arenenud kodanikuühiskonnas peaksid lastevanemad hakkama õppeasutuste juhtimises aga märksa aktiivsemalt osalema. Hoolekogud võiksid üha enam osaleda ka õpetuse sisu puudutavate otsuste tegemisel. Samas ei pruugi hoolekogu liikmete ettevalmistus olla piisav, et teha kompetentseid valikuid. Selle tulemusena võivad hoolekogud hakata tegema halbu otsuseid või otsustamist sootuks kartma.

Hoolekogude koolitusprogrammi lähem eesmärk on anda otsustamiseks vajalikud teadmised inimestele, kes on kooli või lasteaia hoolekogu liikmed. Kaugem eesmärk luua järjest laienev koolitatud vanemate ring, seeläbi lähendada kooli ja vanemaid üksteisele ning kaasata vanemaid õppe- ja koolitöösse üha rohkem.

Iga hoolekogu koolitus on suuresti unikaalne ja konkreetse haridusasutuse/hoolekogu vajadustega arvestav. ELVL koolitusjuht ja koolitaja(d) suhtlevad eelnevalt hoolekogu esimehe ja/või haridusasutuse juhiga, selgitavad välja ootused ja vajadused ning mugandavad ja arendavad välja töötatud ja heakskiidu saanud koolitust nendest lähtuvalt.


Lastevanemate koolitused

Sihtgrupp: üldhariduskoolide ja lasteaedade lastevanemad (üld- vms kooslekute kaudu)

Ajakirjanduses on korduvalt väljendanud arvamust, et lastevanemate teadmised laste kasvatamisest, samuti enda õigustest ja kohustustest ei ole piisavad ning nad vajaksid hädasti süsteemset koolitust, et neile pandud rollidega paremini toime tulla.

Lastevanematel on võimalus ja vajadus saada osa lapsevanemaks olemisega seonduvast teabest ja pidada koostöös teiste lastevanematega arendavaid vestlusi.

Koolitusel käsitletava teema saab iga lastevanemate grupp (kooli juhtkond ja/või üldkoosolek) ise määratleda, metoodika saab koolitatavate vajaduste eelneva alusel välja töötada ja kaardistada, et kasutada just antud olukorras sobivaid teavitus- ja koostööd edendavad andragoogilisi meetodeid.  Andragoogilise mudeli kasutamine õpiprotsessis õigustab end just selle tõttu, et täiskasvanud õppija ehk lapsevanem on sisemiselt motiveeritud, lapsevanem on sõltumatu, erinevatel lastevanemtel on kogemuste paljusus, mida teistega jagada ja samas terve hulk muresid ning toimub probleemikeskne ja aktiivne õpe, mille käigus õpitakse koostööoskusi nii oma pere siseselt kui ka sotsiaalses keskkonnas.

Meetodid: loeng, seminar, õpikohvik, dispuut, suminagrupid, aktiivõpe, diskussioon, ajurünnak, nominaalse grupi tehnika jms. andragoogikas hästi tuntud metoodilsed lahendused, mida kasutatakse edukalt eestis ja mujal maailmas.

Koolituste korraldajate eesmärgiks on:

1) pakkuda lastevanematele nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi oskusi laste kasvatamisega seonduvates küsimustes
2) ärgitada neid haridus- ja kasvatusteemadel kaasa mõtlema ja rääkima;
3) aidata koolidel ja/või kohalikel omavalitsustel koondada rühma lapsevanemaid, kes oleksid huvitatud aktiivselt kohaliku hariduselu arendamisele kaasa aitama.

Teemad, mida oleme valmis koolitustel käsitlema (vastavalt koolide vajadustele ja ajalistele raamidele on teemasid võimalik käsitleda nii kitsamalt ja põhjalikumalt kui laiemalt ja üldisemalt – iga koolitus on unikaalne ning sihtrühma vajadustele orienteeritud).

“Valmis” koolitusi on saadaval järgmistel teemadel:

UNISTUSTE PUU
Unistuste puu on koolitusel kusutusel aktiivõppe meetod, kus saab selgeks väärsuskasvatuse võimalikus ja mõju.

LAPSEVANEMAKS OLEMISE LIHTSAD NIPID
Koolitusel uurime, millised on levinumad probleemid ja kuidas kasvatada lapsi nii, et neist kasvaksid endaga toimetulevad inimesed. Lapsevanemal on võimalik lapse elu ära rikkuda või toetada lapse arengut. Koolitusel vestleme just antud seltskonda huvitavatel teemadel.

ÕPPMINE- TÖÖ VÕI LÕBU?
Koolitusel uurime aja lugu ja kulgu, kuidas on meie lapsi kasvatatud ja milline väärtus on õppimisel ja õppetamisel. Millised uskumused meid lastevanematena  juhivad ja kuhu suundume. Kuidas saab lapsevanem erinevates eluetappides oma last õpetöös aidata ja millised on lapsevanema võimalused lapse elu ära rikkuda või teda innustada ja toetada.

KUIDAS TOETADA LAST ÕPPETÖÖS?!
Mis on õppimine ja õpistiil? Millised on kaasasündinud ja arendatavad omasudused või oskused? Mis on areng?

SUHTLEMINE JA SUHTED LASTEVANEMATEGA
Kuidas suhelda teiste lastevanematega. Suhted ja suhtlemine koostöös. Koostöö kooli/lasteaia ja kodu vahel. Kellele ja miks on koostöö kasulik?

LAPSE TERVIS
Lapse vaimne, füüsiline ja psüühiline tervis, eripärad ja ealised iseärasused. Stress, ja läbipõlemine, ülekoormus ja igavus koolis. Füüsiline aktiivsus ja huvitegevuse vajadused ning mõjud.

GRUPIPROTSESSID
Koolitusel uurime grupiprotsesse, kuidas ära tunda ja suunata liidreid või agressoreid klassis, peres või üritustel. Vaatame ka endasse ja mõtiskleme endale sobivaima rolli üle

PEREMAJANDUS 
Koolitus käsitleb raha teemat peres, kuidas rääkida lastega rahast ja majandusest? Kuidas planeerida pere rahaga majandamist

KASVATUS, KASVATUSE MÕJU? 
Kuidas lapsevanem saab valida oma lapsele parima ja õnnelikuma tuleviku,  kuidas last kasvatada? Karistuste mõju, kuidas innustada last jne?

PIIRIDE KEHTESTAMINE 
Turvatunde ja kestva suhte loomine lapsega. Kas ja miks vajab laps piire? Kes kellel piire seab, milline on meie kultuuriline ning ühiskonna ootus perele kui lapse kasvatajale.

KASVATUS, MIDA SAAB TEHA AINULT KODUS!
Koolitus käsitleb teemat, millest tekib intelligentsus ja käitumus, kas see on õpitav või kaasasündinud? Mis on kasvatus ja milline on vanema vastutus ja võimalus toetada oma lapse arengut.

KONFLIKT JA KONFLIKTI JUHTIMINE
Kas vältida või konflikti juhtida? Konflikt on elu paratamatu osa ja kuidas konfliktiga toime tulla? Jonn ja “puberteet”, kas rõõm või mure?!

LAPSE TERVIS- PERE TERVIS
Koolitusel käsitleme vaimse, füüsilise ja psüühilise tervise teemasid. Milliseks kujuneb lapse tervis ja muidas mõjutavad pere käitumismustrid last ja tema elu ning tervist? Liikumine ja tervis. Toidutalumatus jms. teemad, mis puudutavad meie laste arengut ja tervist

VABAKASVATUS JA KASVATAMATUS 
Mis on vabakasvatus ja millised tagajärjed on kasvatamatusel? Piiride kehtestamise vajadused ja kuidas saab lapsevanem end kehtestada.

KOOLIVALMIDUS JA KOOLIKÜPSUS
Eraldi koolitused kooli küpsuse teemdael lastevanematele ja õpetajatele.
Võimalik tellida lapse kooliküpsuse testimist  koos lapse vajaduste välja selgitamisega.

MEELERAHU HARJUTUSED (ÕPETAJATELE JA LAPSEVANEMATELE)
Koolitus annab vajalikud teadmised ja oskused läbi praktiliste harjutuste, mille toel on kergem igapäevaselt toetada nii enda kui laste heaolu ja tunda end õnnelikumana