PÕHIKIRI

MTÜ EESTI LASTEVANEMATE LIIT PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
§1 Eesti Lastevanemate Liit (edaspidi: ELVL) on 30. märtsil 1998. aastal asutatud iseseisev, poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu mittetulundusühing, mis juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

§2 ELVL-i asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

§3 ELVL-i eesmärgiks on väärtustada Eesti ühiskonnas lapsi, laste kasvatamist ja lapsevanemaid avalikes huvides. ELVL-i eesmärgid on veel:

1) Aidata lapse vanemaid olla paremad vanemad.
2) Olla erinevatele institutsioonidele partneriks lapsi puudutavates küsimustes, seda eriti hariduse ja vaba aja sisutamise valdkondades.
3) Muuta kool kohaks, kus lapsel on hea olla.
4) Võidelda nii vaimse kui kehalise ülekoormuse vastu koolis.
5) Toetada loovust ja isiksuse arengut.
6) Seista laste tervise ja tervislike eluviiside eest.

§4 Oma eesmärkide saavutamiseks ELVL:

1) Koondab isikuid, kes oma tegevusega tahavad kaasa aidata ELVL- i ülesannete täitmisele.
2) Väljendab oma seisukohti, kasutades massimeediat, üritusi, infomaterjale, isiklikke kontakte ja muid vahendeid.
3) Kirjastab oma vaadete ja info levitamiseks vajalikke materjale.
4) Korraldab uuringuid, koolitusi, koosolekuid ja konverentse ning muid teaduslikke ja populaarteaduslikke ettevõtmisi.
5) Arendab koostööd teiste mittetulundusühingutega, avaliku sektori asutustega, äriühingute, teadus- ja haridusasutustega kodu- ja välismaal.
6) Asutub vajadusel liitudesse, asutab äriühinguid või on äriühingutes osanik või aktsionär.
7) Maksab oma tegevusvaldkondades õppe- ja teadustööks ning loominguliseks tegevuseks stipendiume
8) Arendab muud tegevust, mis on kooskõlas ELVL-i eesmärkidega.

II LIIDU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING LIIDUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

§5 ELVL-i liikmeks võivad olla füüsilised isikud kes tunnistavad ja täidavad ELVL põhikirja ja eesmärke ning on tasunud liikmemaksu.

§6 Kui ELVL liige ei ole kahe järjestikkuse aasta jooksul liikmemaksu tasunud, kaotab ta õiguse valida ja olla valitud ELVL juhtorganitesse ning muutub ELVL toetajaliikmeks.

§7 ELVL-i liikme vastuvõtmine toimub kirjaliku (sealhulgas ka elektroonilisel kujul esitatud) avalduse alusel ELVL-i juhatuse otsusega kolme kuu jooksul alates avalduse esitamisest.

§8 Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastu­võt­mist käsitletaks uuesti kahe aasta pärast.

§9 Liikmel on õigus avalduse alusel ELVL-ist välja astuda. ELVL-i liikme liikmelisus, sh ka toetaja­liik­me­­lisus, lõpeb vastavalt seaduses sätestatule.

§10 Liiget saab ELVL-ist välja arvata juhatuse otsusega järgmistel juhtudel:
1) Kui tema tegevus on vastuolus ELVL-i põhikirjaliste eesmärkidega;
2) Kui tema tegevus kahjustab ELVL-i huve.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§11 ELVL-i liige on kohustatud:
1) Järgima ELVL-i põhikirja ja häid tavasid.
2) Osalema ELVL-i tegevuses ning aitama kaasa ELVL-i eesmärkide saavutamisele.
3) Esindama väärikalt ELVL-i põhimõtteid avalikkuse ees.
4) Informeerima ELVL-i oma programmidest, projektidest ja muust tegevusest, mis on seotud lastevanemate ja laste huvide ja õiguste alase tegevusega.
5) Tasuma liikmemaksu, mille suuruse üldkoosolekute vaheliseks ajaks kehtestab ELVL üldkoosolek

§12 ELVL-i liikmel on õigus:

1) Võtta osa ELVL-i tegevusest.
2) Kandideerida ELVL-i organitesse.
3) Võtta osa hääleõigusega üldkoosolekul toimuvatest hääletamistest

§13 ELVL-i toetajaliikmel puuduvad õigused kandideerida ELVL-i organitesse ning võtta hääleõigusega osa üldkoosolekul toimuvatest hääletamistest

IV ÜLDKOOSOLEK

§14 ELVL-i liikmed võivad moodustada paikkondlikke osakondi, teemapõhiseid töörühmi ja muid all­üksusi. Osakondadel, töörühmadel ja muudel allüksustel on oma kodukorrad kooskõlas ELVL-i põhikirjaga. Osakonnad, töörühmad ja muud allüksused valivad endale juhatuse või vanema, kelle kinnitab üldkoosolek.

§15 ELVL-i kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, milles võivad osaleda kõik ELVL-i täis- ja toe­ta­ja­liik­med. Igal täisliikmel on üks hääl. Liiget võib lihtkirjaliku volikirja alusel esindada üldkoosolekul teine ELVL-i täisliige.

§16 Üldkoosolek kutsutakse kokku:
1) Juhatuse algatusel vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kord kahe aasta jooksul.
2) Vähemalt ühe kümnendiku liikmete kirjalikul nõudmisel.
3) Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut eelnimetatud taotlusel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

§17 Juhatus peab üldkoosoleku kokkukutsumisest ette teatama vähemalt seitse päeva, saates elektrooniliselt kõigile ELVL-i liikmeile koosoleku päevakorra. Teade üldkoosoleku toimumise kohta avaldatakse ELVL kodulehel http://www.laps.ee ning vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes teadete rubriigis.

§18 Põhikirja kohaselt välja kuulutatud üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kolm ELVL-i liiget või nende volitatud esindajat.

§19 Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul osalenud liikmete poolthäälteenamus.

§20 ELVL-i üldkoosolek:
1) Valib ELVL-i juhatuse
2) Annab juhtnöörid ELVL-i vara võõrandamise puhuks.
3) Võtab vastu ja muudab ELVL-i põhikirja. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud ELVL-i liikmetest.
4) Otsustab juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ja määrab selles tehingus või nõudes ELVL-i esindaja.
5) Otsustab muid küsimusi, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
6) Kinnitab liikmemaksu ülempiiri.

V JUHATUS

§21 ELVL-i juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda iga juhatuse liige.

§22 Juhatuse volituse kestvuse, mis ei või olla pikem kui viis aastat, otsustab ELVL üldkoosolek.

§23 Juhatuse suuruse otsustab üldkoosolek esimehe ettepanekul. Juhatuse väikseim suurus on üks liige ja suurim suurus viis liiget.

§24 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud liikmete poolthäälteenamus. Kui hääled jagunevad pooleks, on otsustav esimehe või teda asendava juhatuse liikme hääl.

§25 Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed. Ka elektroonilisel teel (meilitsi, MSN, Skype vms). Läbiviidud hääletus loe­tak­se kirjalikuks hääletuseks.

§26 Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset ma­jan­dus­lik­ku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist mittetulundusühingu poolt.

§27 Juhatuse koosolekud protokollitakse. Juurdepääs juhatuse koosolekute protokollidele on kõigile ELVL-i liikmetele vaba.

§28 ELVL-i juhatus:
1) Viib ellu üldkoosoleku otsuseid.
2) Juhib ELVL-i tööd ja finantstegevust, taotleb ELVL-i tööks vajalike vahendite eraldamist riiklikest ja muudest allikatest, kinnitab ELVL-i projektid.
3) Kutsub kokku üldkoosoleku, teatades ELVL-i liikmetele koosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast vähemalt ühe nädala ette.
4) Otsustab liikmeksoleku küsimused.
5) Moodustab toimkondi ja asutab allüksusi.
6) Kinnitab allüksuste töökorra ning koordineerib nende tegevust.
7) Määrab kindlaks palgaliste töötajate koosseisud.
8) Sõlmib ja lõpetab töölepingu ELVL-i palgaliste töötajatega.
9) Volitab ELVL-i esindajaid teiste (sh rahvusvaheliste) organisatsioonide juurde.

§29 Juhatuse esimees:
1) Valitakse juhatuse poolt
2) Esindab ELVL-i kõigil tasandeil ja kõikides toimingutes
3) Kutsub kokku juhatuse ning juhatab selle koosolekut.

§30 Esimehe äraolekul asendab teda mõni teine juhatuse liige. Esimees ja juhatuse liikmed annavad aru ELVL-i eestseisusele ja ELVL-i üldkoosolekule.

VI EESTSEISUS
§31 ELVL juhatus moodustab ELVL-i sisulise töö koordineerimiseks ja korraldamiseks eestseisuse, mis koosneb ELVL juhatuse liikme(te)st, ELVL aupresidentidest, kes on eestseisuse eluaegsed liikmed ning erinevate valdkondade ekspertidest, kes on andnud oma nõusoleku aidata kaasa ELVL ees­mär­kide saavutamiseks. Eestseisuse liige ei pea olema ELVL liige.

§32 Eestseisuse volituse kestvuse ei või olla pikem kui on juhatuse volituste kestus.

§33 Eestseisus tegeleb ELVL-i sisulise töö koordineerimisega ja korraldamisega.

§34 ELVL-i eestseisuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Eestseisuse kutsub kokku juhatuse esimees või mõni teine juhatuse liige.

§35 Eestseisuse suuruse otsustab esimehe ettepanekul ELVL juhatus.

§36 Eestseisus võib vastu võtta otsuseid, kui eestseisuse koosolekul osaleb vähemalt 1/3 eestseisuse liikmetest, sealhulgas juhatuse esimees või teda asendav juhatuse liige.

§37 Eestseisuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul osalenud liikmete poolthäälteenamus.

§38 Eestseisus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult üle poole eestseisuse liikmetest. Ka elektroonilisel teel (meilitsi, MSN, Skype vms) läbiviidud hääletus loetakse kirjalikuks hääletuseks.

§39 Eestseisuse koosolekud protokollitakse. Juurdepääs eestseisuse koosolekute protokollidele on kõigile ELVL-i liikmetele vaba.

§40 ELVL-i eestseisus:
1) Juhib sisulist tegevust valdkondade kaupa.
2) Viib ellu üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid sisulise töö valdkondades.
3) Töötab välja ELVL-i programmiliste seisukohtade ettepanekud.
4) Teeb ettepanekuid toimkondade ja allüksuste asutamise osas.
5) Koordineerib allüksuste tegevust kooskõlastatult juhatusega.

VII RAHALISED VAHENDID

§41 ELVL-il ei ole sisseastumismaksusid.

§42 ELVL-il on liikmemaks, mille suuruse kehtestab üldkoosolekute vaheliseks ajaks ELVL juhatus.

§43 ELVL vara moodustub:
1) Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste toetustest.
2) Füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
3) Projekti jm taotlustele eraldatud sihtotstarbelistest vahenditest;
4) Majandustegevusest ja ürituste korraldamisest laekunud tuludest;
5) Muudest seaduses lubatud sissetulekutest.
6) Liikmemaksudest

VIII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

§44 ELVL-i ühinemine või jagunemine toimub üldkoosoleku otsusega, kui niisuguse ettepaneku poolt hääletab vähemalt 2/3 koosolekus osalevatest ELVL-i liikmetest.

§45 ELVL-i lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusega, kui niisuguse ettepaneku poolt hääletab vähemalt 2/3 koosolekus osalevatest ELVL-i liikmetest, või juhul, kui ELVL liikmeskond on kahanenud kaheni.

§46 ELVL-i lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle mõnele ELVL-ile sarnaste eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule

Käesolev põhikiri on vastu võetud Eesti Lastevanemate Liidu üldkoosoleku poolt 08.juunil 2012.aastal