PROJEKTID 2008

Koolitusprogramm „LASTEVANEMATE KOOL“

Projekti eesmärk:
1) pakkuda lastevanematele nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi oskusi laste kasvatamisega seonduvates küsimustes
2) ärgitada lapsevanemaid haridus- ja kasvatusteemadel kaasa mõtlema ja rääkima;
3) aidata kohalikel omavalitsustel koondada rühma lapsevanemaid, kes oleksid huvitatud aktiivselt kohaliku hariduselu arendamisele kaasa aitama.

Teavitasime KOVe koolituse võimalikkusest ja tellimused tulid väga kiirest kuna meil oli võimalik pakkuda koolitust vaid kolme KOVi lastevanematele. Koolituste teemad olid:

I koolitus – Lapse tervis (Tervisekasvatus lasteaia- ja põhikooliealistele lastele) 1. Liikumis ja toitumis soovitused lastega peredele. 2. Kui laps on haige? Millised tegurid soodustavad laste tervise probleeme? 3. Vahetame retsepte! (iga osaleja võib kaasa võtta oma toiduretsepti, mida teistega jagada. Teema: “Meie pere lemmik!”)

II koolitus – Neid seadusi peaks teadma (haridus- ja perekonnaseadustik) 1. Põhiseadus – kõikide seaduste alus 2. Perekonnaseadus – lapsevanema (ja lapse) õigused ja kohustused; 3. Haridusseadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, koolieelse lasteasutuse seadus – seadused, mis reguleerivad õppeasutuste tööd; 4. Kas vanemad peaksid rohkem kooli tegemistes kaasa rääkima – hoolekogude tegevusest meil ja mujal

III koolitus – peremajandus 1) eduka peremajanduse eeldused 2) tarbimine tuleviku arvelt versus vajadustele orienteeritud tarbimine 3) (kiir-) laenudes peituvad ohud 4) võimalused vältida makseraskusi ja võlgu

Koolitused toimusid: Saue vald – Harjumaa, Laagri Kool; Jõgeva linn  – Jõgeva Kunstide kool; Kaarmaa vald –Saaremaal, Kaarmaa Klubi

Lastevanemate Kooli ürituse reklaam ja toimumise koht oli korraldaja organiseerida.

Osalejate arv sõltus sellest kui palju ja millist ning kuidas  reklaami oli lastevanematele tehtud. Parimaks näiteks on Kaarma Vald, kes oli teinud reklaami kohalikus raadios ja ürituse ajaks organiseerinud lastevanematele bussid, et kõik soovijad saaksid kohale tulla. Kaarma vallas osales koolitusel 50 inimese ringis. Teistes piirkondades osales umbes 20 inimest

Kokkuvõtteks: Tagasiside koolitusel osalejatelt on positiivne ja soovime kindlasti jätkata koolitustega. Vastavalt soovile saame pakkuda erinevaid koolitusi ja sellega ärgitasime koolituse tellijaid kaas mõtlema, mis just neile kõige vajalikum koolitus võiks olla ja mis just nende peredele kõige suuremat muret vamistab. ELVLi koolitajatel tuli täita ka nõustaja rolli kuna koolitatavad pöördusid koolitaja poole peale koolitust oma personaalsete muredega.

Oleme rahul „Lastevanemate Kooli“ sarjaga ja soovime antud teemal kindalsti jätkata kuna selle koolituse vajadus on väga suur.


Seminaride sari „Harivad seminarid lapsevanematele“

Projekti eesmärk: – pakkuda lastevanematele teoreetilisi teadmisi lapse arengupsühholoogiast ja kasvatusteadustest – anda lapsevanematele praktilisi soovitusi ja juhtnööre laste kasvatamisel ette tulla võivate probleemidega toime tulemiseks; – ärgitada lapsevanemaid haridusteemadel kaasa mõtlema ja rääkima; – moodustada juhtgrupp aktiivsetest lastevanematest, et käivitada kooli ja kodu koostöö sisuliselt uuel tasandil.   ELVL egiidi all toimusid Eesti eri paikades lapsevanemaid harivad seminarid. Seminaride põhiprogramm oli ülesehituselt sarnane:

Ülo Vooglaid – „Lapsevanemaks olemise vastutusest“ (2 AT) Tõnu Ots – „Lapsevanemaks olemise psühholoogilised probleemid” (2 AT) Aivar Haller – „Kooli ja kodu sisulisest koostööst“ (2 AT) Neljas esineja (1 AT) Raplas – Psühholoogia teenistusest Pille Kuldkepp, Haapsalus- Haapsalu linnavolikogu esimees ja 5 lapse isa, Jõhvis – Kristi Klaarmann Jõhvi linnavalitsuse haridusametnik ja Tartus – Kristjan Vanaselja ELVL liige

Kokku korraldasime 2008 aastal neli seminari:
– Septembris Raplas (Kesk-Eesti)
– Oktoobris Haapsalus (Läänemaa)
– Novembris Jõhvis (Virumaa)
– Detsembris Tartus (Lõuna –Eesti)

Kõikide seminaride eel avaldasid kohalikud lehed seminari reklaami ja avaldasid artikli selle kohta, mis seminaril räägitakse.

Igast seminarist võttis osa keskmiselt  40 inimese ringis. Seminaride tulemusel moodustusid kohalikud lastevanemate aktiivrühmad, käivitusid 4 erinevat arutelu listi, kus lapsevanemad saavad vahetada informatsiooni, jagada laste kasvatamisega seonduvaid rõõme ja muresid ning saada vastuseid enda probleemidele ja küsimustele. Seminari esinejad andsid sisulisi näpunäiteid, kuidas probleemidga toime tulla,  lastevanemad said julgust kaasa rääkimiseks ja kaasa mõtlemiseks. Kõik seminaridel osalejad said küsitluslehed ja nendelt selgub, et  osalejad olid seminariga väga rahul.

Tagasisidest selgus, et lastevanemad vajaksid rohkem tuge ja koolitust, et teha kooliga koostööd. Eriti tänulikud olidi selle pärast, et seminar tuuakse erinevatesse piirkondadesse ja nii saavad eri paigus elavad lastevanemad ka osaleda ELVLi poolt pakutavas tegevuses.


ELVL IV aastakonverents „Kas me sellist kooli tahtsimegi?!“

Konverentsi eesmärgiks oli analüüsida, mida arvavad erinevad huvigrupid (õpilased, õpetajad, koolijuhid, psühholoogid, teadlased, omavalitsustegelased, poliitikud, tööandjad, lapsevanemad) Eesti haridussüsteemi hetkeolukorrast ning kas, mida ja millises suunas tuleks haridussüsteemis muuta.

Konverentsi ettevalmistamisega alustasime 2008 aasta veebruaris. Korraldasime sisekoolitusena „Loone Seminari“, mis toimus Raplamaal Kohila vallas. Teine samalaadne seminar toimus augustis. Seminaril osalesid ELVL juhatus, eestseisus, ELVL koolitajad ja ELVLi aktiivsemad liikmed, kes soovisid arutelul osaleda ja omalt poolt kaasa aidata konverentsi plaani välja töötamisel. Seminare juhendas prof Ülo Vooglaid.

Konverents toimus 18 oktoobril 2008 aastal Rahvusraanatukogu suures saalis (Tallinn,  Tõnismägi 2). Konverentsist teavitasime ajakirjanduse vahendusel. Reklaamis ilmusid ajalehtedes „Õpetajateleht“, „Postimees“, „Eesti Päevaleht“, „Eesti Ekspress“ Reklaambännerid olid nii ekspess.ee kui ka laps.ee kodulehel. Teated saatsime EHF listi ja ELVL listidesse. Registreeruda sai laps.ee kodulehe vahendusel.

Konverentsi esinejate ettekannetest koostasime ja trükkisime materjalid, mida said kõik konverentsil oslalejad kaasa võtta.

Ehkki ootasime konverentsile vähemalt 200 inimest, osales konverentsil vaid  u 100 inimest (registreerimislehel 85 nime, kuid osad kes tulid hiljem, jäid registreerimislehele kirja panemata).

Konverentsil esinesid erinevate huvigruppide esindajaid. Põhisõnavõttudega esinesid Tiina Kivirand HTMist ja Aivar Haller ELVList, kes esindasid erinevat nägemust tänasest koolist.

Õpetejaid esindas Lehte Jõemaa, õpilasi Erkki Jaanhold, lastevanemaid inimene, kes oma igapäevatöös tegeleb laste probleemidega, kriisipsühholoog Tiina Naarits, teadlasi Toomas Tenno, koolijuhte Toomas Takkis Kuressaare Gümnaasiumist, tööandjaid Asko Talu, kohalikke omavalitsusi Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri. Päeva modereeris Märt Trieir.

Konverentsi lõpus avanes võimalus kõigil soovijatel päevakohasel teemal sõna võtta. „Vaba mikrofoni“ esinemistest oli kõige tähelepanuväärsem Helsikgi Ülikooli doktorandi Ivar Tröner, sõnavõtt, milles ta esitles päeva lõpuks Euroopas tehtud uuringuid.

Konverentsil osalenud jäid päevaga väga rahule ja osalesid ise aktiivselt aruteludes ja avaldasid arvamust.

Kokkuvõtteks: Ehkki osalejate arvu ei vastanud meie ootustele, täitis konverents püstitatud sisulised eesmärgid täielikult sest teema pakkus huvi kõikidele osapooltele.

Konverentsi tulemusena jõudsime arusaamale, et arvamuste lahknevused haridusmaastiku kujundajate/osaliste vahel on väga suured ning nende ületamiseks oleks järgnevalt vaja:

Uurida välja, mis on meie tegelik ühiskondlik haridusootus? Viia läbi teaduslik uuring, et selgitada välja, miks meie ootused ja tegelikkus ei kattu? Korraldada IV Rahvusliku Kasvatuse Kongress, kus sõnastataks uued suunad, kuhu Eesti haridus pürgima peaks Anda koolile ja õpetejale sisuline vabadus Luua lapsevanemale ja lapsele sisuline valikuvõimalus

Konverentsi läbivaks märksõnaks kujunes koostöö kooli ja kodu vahel.  Justnimelt kooli ja kodu koostöö võikski olla järgmise ELVL konverentsi või foorumi teemaks